Stageplaza.nl maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een betere gebruikerservaring. Zie ons cookiebeleid. Sluiten
Bel gratis 0800 44 55 660

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen u en Stageplaza (Kvk nr. 30274364), gevestigd aan de Nijverheidsweg 7 (4104AN) Culemborg, met betrekking tot het gebruik van alle producten en diensten (de 'Services') van Stageplaza als omschreven in deze voorwaarden en, de overeenkomst en het gebruik van de website www.stageplaza.nl.

Door op het aanmeldscherm de checkbox aan te vinken en op de akkoord-button te drukken bevestigt u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en de inhoud daarvan hebt begrepen en worden de Algemene Voorwaarden en de daarin opgenomen voorwaarden door u als onderdeel van de overeenkomst met Stageplaza geaccepteerd. Indien u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden bent u niet gerechtigd de website en de services te gebruiken.

Betreffende partij verklaart hierbij het boven en onderstaande te hebben gelezen en begrepen en zodoende akkoord te gaan met alle voorwaarden en het privacy statement.

De Algemene Voorwaarden staan vermeld op de website van Stageplaza en zijn vanaf die website als pdf-bestand te downloaden, uit te printen en op te slaan. Tevens worden de algemene voorwaarden als pdf-betand per e-mail meegezonden met de tussen partijen gesloten overeenkomst. Op verzoek worden zij kosteloos toegezonden door Stageplaza.

Artikel 1 Definities

Afstudeeropdracht
Een op de website van www.stageplaza.nl aangemelde afstudeermogelijkheid binnen de organisatie van de werkgever, niet te kwalificeren als een (eerste) baan na afstuderen of als bijbaan tijdens de studie.

Bedrijfsprofiel
Een korte beschrijving van het profiel (soort bedrijf, omvang, werkzaamheden, etc) van een bepaalde werkgever, dat door middel van een op de website aangegeven elektronisch profielformulier is ingevuld en op de website is geplaatst.

Contactgegevens
De naam- en adresgegevens en overige contactgegevens (zoals telefoonnummer en e-mail adres) van studenten dan wel van werkgevers.

CV
Het curriculum vitae van een student dat door middel van een op de website aangegeven elektronisch CVformulier is ingevuld en/of eventueel als attachment op de website is geplaatst.

Elektronisch dataverkeer
Het verzenden of ontvangen van informatie en verklaringen via elektronische communicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld e-mail, EDI (Electronic Data Interchange) of interactieve internetpagina's.

Match
Het op basis van een studentprofiel en/of CV en een stage/afstudeeropdracht of vacature (al dan niet met bedrijfsprofiel) van een werkgever totstandkomen van overeenstemming tussen de betreffende student en de werkgever met betrekking tot het uitoefenen van de stage of vacature door de betreffende student. De wijze waarop de overeenstemming tot stand komt (mondeling, schriftelijk of via elektronisch dataverkeer) is daarvoor niet relevant.

Opdracht
De opdracht van een werkgever aan Stageplaza tot het vinden van een geschikte kandidaat voor een functie.

Stage
Een op de website van www.stageplaza.nl aangemelde stagemogelijkheid binnen de organisatie van de werkgever, niet te kwalificeren als een (eerste) baan na afstuderen of als bijbaan tijdens de studie.

Student
Iedere natuurlijke persoon ingeschreven als student aan een erkende VMBO, MBO, HBO of WO opleiding in Nederland en of particuliere opleiding die zich heeft aangemeld bij de website.

Studentprofiel
Een korte beschrijving van het profiel (naw, opleiding, ervaring, etc) van een bepaalde student, dat door middel van een op de website aangegeven elektronisch profielformulier is ingevuld en op de website is geplaatst.

Website
De website www.stageplaza.nl

Werkgever
Persoon of organisatie die ten behoeve van het vinden van een student voor een stage of afstudeeropdracht binnen de eigen organisatie dan wel in geval van een bemiddelende organisatie, binnen de organisatie van haar opdrachtgever, de CV/studentenprofielendatabase raadpleegt en/of een bedrijfsprofiel plaatst op de website alsmede vervolgens (een) stage(s)/afstudeeropdracht(en) aanmeldt via de website, dan wel de persoon of organisatie die een functie ter beschikking heeft binnen de eigen organisatie, of, in geval van een bemiddelende organisatie, binnen de organisatie van haar opdrachtgever, voor welke Stageplaza in opdracht van de werkgever een geschikte kandidaat dient te vinden.

Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden en totstandkoming overeenkomst

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor arbeidsbemiddeling en advisering in de breedste zin des woords tussen Stageplaza en (potentiële) werkgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de contractspartij van Stageplaza is bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Een overeenkomst met Stageplaza komt tot stand door bevestiging (via de website dan wel via e-mail of overeenkomst per fax) door Stageplaza van de ontvangst van de aanmelding van de werkgever voor gebruikmaking van de services en/of de website. Als na totstandkoming van de overeenkomst mocht blijken dat de persoon die in dienst van de werkgever deze overeenkomst aanging achteraf hier niet toe bevoegd was, blijft de aansprakelijkheid die hieruit volgt bij de werkgever rusten en de overeenkomst blijft zodoende in stand.

Artikel 3 Plaatsing bedrijfsprofiel / stage / afstudeeropdracht

 1. De werkgever draagt zorg voor de plaatsing van haar bedrijfsprofiel en eventuele stages/afstudeeropdrachten (op www.stageplaza.nl) op de website door middel van invulling en verzending daarvan van de daartoe op de website aangegeven elektronische formulieren. Verzending kan geschieden via elektronisch dataverkeer of, indien daartoe nadere afspraken bestaan, door middel van telefonische/fax instructies aan Stageplaza.
 2. De werkgever is volledig verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van de eigen data, alsmede voor het up-todate houden daarvan, bij opname in onze bedrijfsprofiel- en stages/afstudeerdatabases.
 3. De door de werkgever opgegeven data kan naar eigen inzicht door Stageplaza worden aangepast. Stageplaza behoudt zich het recht voor om bedrijfsprofielen dan wel stages/afstudeeropdrachten te weigeren, wanneer de daarin opgenomen gegevens als illegaal, onethisch of ontoepasselijk kunnen worden gezien dan wel indien deze niet voldoen aan één van de onderstaande criteria:
  • Correctheid, volledigheid & relevantie: De gegevens zijn correct en volledig ingevuld en ter zake doende voor de stage/vacature.
  • Leerzaam: De aangeboden stage/afstudeeropdracht is leerzaam voor de student in de zin dat hij nuttige ervaringen kan opdoen passend bij een mogelijke eerste baan op VMBO, MBO, HBO dan wel WO niveau.
  • Leuk: De aangeboden stage/afstudeeropdracht vindt plaats in een aangename omgeving waar de student contacten kan opdoen dan wel kan bevestigen.
 4. Door een werkgever kunnen maximaal 10 stages of afstudeeropdrachten per keer op de website geplaatst worden. Voor plaatsing van meer stages of afstudeeropdrachten per keer dient schriftelijk dan wel elektronisch toestemming te worden verleend door Stageplaza.

Artikel 4 Plaatsing studentprofiel / CV

De student draagt zorg voor de plaatsing van zijn/haar studentprofiel en CV op de website. De student blijft zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van de gegevens. De door studenten opgegeven gegevens worden door Stageplaza niet zelfstandig aangepast.

Artikel 5 Bijhouden van gegevens en geheimhouden van toegangsgegevens

 1. Per opdracht kan de werkgever de eigen gegevens (o.a. bedrijfsprofiel, stages, afstudeeropdracht, lopende sollicitaties, ontvangen reacties van studenten) on-line bekijken en bijhouden. Daartoe kiest de werkgever bij aanmelding een persoonlijk wachtwoord. Het opgegeven e-mail adres van de werkgever dient als gebruikersnaam.
 2. Het gebruik van de gebruikersnaam in combinatie met het wachtwoord (de 'toegangsgegevens') legitimeert de gebruiker jegens Stageplaza als de werkgever en geeft toegang tot de gegevens van de betreffende werkgever op en/of tot het verzenden van aanvragen in naam van de werkgever via de website.
 3. De werkgever is zelf verantwoordelijk voor zorgvuldige bewaring en geheimhouding van het wachtwoord, Stageplaza heeft in deze geen verantwoordelijkheid. De werkgever is gehouden ervoor zorg te dragen dat deze gegevens niet in handen komen van onbevoegde personen of organisaties. Indien dat toch het geval mocht zijn, is de werkgever gehouden dat zo spoedig mogelijk te melden aan Stageplaza.
 4. Indien Stageplaza ontdekt of redelijke gronden heeft om aan te nemen dat ongeautoriseerde derden gebruik (kunnen) maken van de services en/of toegang hebben tot de website door gebruikmaking van de toegangsgegevens van een bepaalde werkgever, is het Stageplaza toegestaan zo poedig mogelijk actie te ondernemen en de toegang door middel van deze toegangsgegevens te blokkeren, zonder voorafgaande melding aan de werkgever. Stageplaza zal daarna, op verzoek van de betreffende werkgever, een nieuw wachtwoord verstrekken, mits zij redelijkerwijze geen reden heeft om aan te nemen dat het ongeautoriseerd gebruik te wijten was aan een gedraging of tekortkoming van de betreffende werkgever.

Artikel 6 Sollicitaties, contact leggen met studenten

  Artikel 6.1 Losse vacature

   Artikel 6.1.1 Opvragen contactgegevens in geval van losse vacature plaatsing

   1. De werkgever is slechts één keer na acceptatie (dit kan dus ook door een student uit te nodigen) en ontvangst van contactgegevens het daarvoor overeengekomen tarief aan Stageplaza verschuldigd, ongeacht hoeveel reacties er zijn binnengekomen of nog zullen volgen en de kwaliteit daarvan en ongeacht of er daadwerkelijk een student wordt aangenomen of niet. Na een eerste acceptatie blijft de stage/afstudeeropdracht nog 1 maand na de dag van plaatsing actief.
   2. Bij geen acceptatie, blijft de stage/afstudeeropdracht 1 maand actief en zijn er geen kosten aan verbonden. Wanneer de werkgever toch na onbepaalde tijd accepteert, zal Stageplaza het daarvoor overeengekomen bedrag alsnog bij de werkgever in rekening brengen.

  Artikel 6.2 Doorlopend jaarpakket

   Artikel 6.2.1 Sollicitaties door studenten

   1. Via de respectievelijke website kunnen studenten reageren op de door werkgevers geplaatste stage(s) en/of afstudeeropdracht(en) met bijbehorende bedrijfsprofielen. De betreffende gegevens zijn voor studenten geanonimiseerd doorzoekbaar, dat wil zeggen dat de (directe) contactgegevens van de werkgever niet beschikbaar zijn bij het doorzoeken.
   2. Indien een student online reageert op een stage/afstudeeropdracht via de website, ontvangt Stageplaza terzake een bericht. Stageplaza meldt vervolgens automatisch (per e-mail of anderszins) aan de werkgever de gegevens van de betreffende student (zonder contactgegevens). De werkgever is gehouden binnen 5 werkdagen na ontvangst van een dergelijke melding te reageren (per email) naar Stageplaza en te melden of hij geïnteresseerd is in sollicitatie van de student of niet.
   3. Indien de werkgever aan Stageplaza meldt geïnteresseerd te zijn ('de acceptatie'), zendt Stageplaza automatisch de contactgegevens van de student.

   Artikel 6.2.2 Uitnodiging door de werkgever

   1. Een werkgever kan ook (wanneer afgesproken met Stageplaza) via de website op basis van de eigen keuze één of meer studenten uitnodigen voor een sollicitatie voor een stage of afstudeeropdracht. De werkgever kan dit doen door de studentprofielen en/of CVs van studenten die op de website aanwezig zijn te doorzoeken. De gegevens van studenten worden geanonimiseerd weergegeven, hetgeen wil zeggen dat de contactgegevens bij het doorzoeken niet beschikbaar zijn. Om een student te kunnen accepteren dient de werkgever teminste één stage/afstudeeropdracht op de website te hebben aangemeld.
   2. Stageplaza zendt op de ontvangst van de acceptatie van de werkgever een e-mailbericht aan de betreffende student, met (de vindplaats van) het bedrijfsprofiel en de stage/afstudeeropdracht van de werkgever. Indien de student vervolgens richting Stageplaza accepteert, zenden wij zijn contactgegevens naar de werkgever. De werkgever is vervolgens weer gehouden zich binnen 5 werkdagen na ontvangst van de contactgegevens contact op te nemen met de student.
   3. Indien de werkgever verzuimt binnen de hierboven gestelde termijn te reageren, behoudt Stageplaza zich het recht voor de stage/vacature op "niet beschikbaar" te plaatsen, dan wel de stage(s) vacature(s) en/ of het bedrijfsprofiel van de werkgever uit haar bestanden te verwijderen.

  Artikel 6.3 Stagemanager

   Artikel 6.3.1 Actieve zoekopdracht: Stageplaza zoekt actief en gericht voor de werkgever naar stagiairs

   1. Stageplaza en de werkgever kunnen overeenkomen, dat Stageplaza ten behoeve van de werkgever voor één of meer bepaalde stage(s) en/of afstudeeropdracht(en) op verzoek van de werkgever, actief op zoek gaat naar studenten die de stage/afstudeeropdracht kunnen vervullen (hierna: actieve zoekopdracht). Het op deze wijze zoeken van studenten kan zowel telefonisch als elektronisch gebeuren.
   2. Indien Stageplaza één of meer studenten aan de werkgever voorstelt, is deze gehouden daarop te reageren (en al dan niet te accepteren).
   3. Evenmin als bij de normale procedure voor het verkrijgen van studenten voor stages/afstudeeropdrachten door middel van de website, staat Stageplaza bij het uitvoeren van de actieve zoekopdracht in voor de kwaliteit en/of betrouwbaarheid van de aangemelde studenten. De overige in deze voorwaarden opgenomen disclaimers en aansprakelijkheidsbepalingen alsmede de overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens onverminderd voor een actieve zoekopdracht.

   Artikel 6.3.2 Stagemanager: Melding dienstverband en boetebeding

   1. De opdrachtgever verplicht zich binnen zeven kalenderdagen na het aangaan, ongeacht de ingangsdatum, van een samenwerking/dienstverband met de kandidaat melding te doen van deze samenwerking/dit dienstverband.
   2. De melding bestaat uit:
    • Datum ingang samenwerking/dienstverband
    • Voorletter(s), naam, adres en geboortedatum van werkzoekende
    • Factuurgegevens opdrachtgever
   3. Indien de opdrachtgever het in lid 1 en 2 bepaalde overtreedt en/of niet nakomt, verbeurt hij aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete ten bedrage van € 10.000,00 voor iedere overtreding. De boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit der overtreding of niet nakoming, maar laat onverminderd het recht van opdrachtnemer om nakoming van de overeenkomst te verlangen en laat onverminderd het van opdrachtnemer tot het vorderen van volledige schadevergoeding. De boete is rechtstreeks aan opdrachtgever en strekt deze tot voordeel. De overige in deze voorwaarden opgenomen disclaimers en aansprakelijkheidsbepalingen alsmede de overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens onverminderd voor een actieve zoekopdracht.

Artikel 7 Gebruik maken van de gegevens uitsluitend voor bepaald(e) doel(en)

 1. Bij het gebruik maken van de geanonimiseerde studentenprofiel- en CV-databases van Stageplaza of haar partnersites, alsmede van verkregen contactgegevens, verplicht de werkgever zich tot het beperken van het gebruik van de geraadpleegde en verkregen gegevens van student(en) uitsluitend voor het vervullen van de betreffende via de website aangemelde relevante stage(s)/afstudeeropdracht(en), tenzij de betreffende student ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven voor ander gebruik.
 2. De door de werkgever geraadpleegde en verkregen gegevens van studenten zijn vertrouwelijk en blijven te allen tijde eigendom van Stageplaza en haar partners websites. Het is de werkgever verboden de gegevens op enigerlei wijze aan derden beschikbaar te maken, tenzij dit noodzakelijk is voor het hierboven beschreven doel.
 3. Het is particulieren en organisaties die de gegevens voor andere doeleinden (willen) gebruiken dan voor het vervullen van via de website aangemelde relevante vacatures binnen de eigen organisatie en/of de organisatie van hun opdrachtgever, verboden gebruik te maken van de studentprofielen- en CVdatabases, haar zoekmogelijkheden en de mogelijkheden direct dan wel indirect in contact te treden met houders van de studentprofielen/CV's, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 Uitvoering

 1. De aan Stageplaza verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen voor Stageplaza en niet tot resultaatsverplichtingen.
 2. Indien de student of de werkgever, nadat de match tot stand is gekomen, niet kan voldoen aan één of meerdere van de door hen gemaakte afspraken, dient de betreffende partij zijn wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Stageplaza heeft daarin geen verantwoordelijkheid noch enige aansprakelijkheid.
 3. Indien de werkgever de stage/afstudeeropdracht, nadat de werkgever terzake afspraken heeft gemaakt met de student, toch niet wenst te laten vervullen, dan wel niet door de betreffende student wenst laten te vervullen, dient de werkgever dat eveneens zelfstandig zo spoedig mogelijk te melden aan de student. Ook dient de werkgever Stageplaza hier dan zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen, onder opgave van de reden. Het niet (laten) vervullen van de stage/afstudeeropdracht heeft echter geen enkele nadere verantwoordelijkheid, dan wel aansprakelijkheid van Stageplaza ten gevolge.

Artikel 9 Gebruik van de gegevens door Stageplaza

 1. De door de werkgever via de website ingevoerde gegevens kunnen door de werkgever juist en up-to-date worden gehouden, via de persoonlijke pagina die de werkgever bereikt door invoeren van de toegangsgegevens.
 2. Stageplaza zal de door de werkgever aangeleverde gegevens gebruiken ten behoeve van het leveren van services via de website dan wel anderszins. Op de website zullen de door de werkgever ingegeven gegevens geanonimiseerd worden weergegeven, hetgeen wil zeggen dat de contactgegevens van de werkgever bij doorzoeken van de Studentprofiel- en CV-databases niet weergegeven worden. Indien de werkgever aan Stageplaza persoonsgegevens heeft verstrekt, zullen deze behandeld worden op de wijze als aangegeven in ons privacy statement, dat beschikbaar is op de website. Het privacy statement maakt deel uit van de Algemene Voorwaarden in artikel 18.
 3. De stagiair en de werkgever verklaren zich ermee akkoord dat telefoongesprekken met Stageplaza met het oog op de training, coaching, beoordeling van medewerkers en ter verificatie van, onderzoek naar en/of ten bewijze van opdrachten, transacties en andere (precontractuele) afspraken met relaties, zowel ten tijde van als na afloop van de tussen partijen gesloten overeenkomst, door Stageplaza kunnen worden opgenomen. Deze opnamen van telefoongesprekken worden zodanig beveiligd en bewaard dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. De opnamen van telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk

Artikel 10 Ongeautoriseerd gebruik van services en de website

De werkgever onthoudt zich van het ongeautoriseerd (laten) gebruiken van de website en/of de services. Meer specifiek betekent dit dat de werkgever:

 1. geen informatie op de website zal achterlaten die in strijd is met de wet, de goede zeden en de maatschappelijke zorgvuldigheid;
 2. geen gegevens omtrent zichzelf en/of de stage/afstudeeropdracht / verstrekt die niet juist zijn;
 3. geen informatie op de website achterlaat die inbreuk maakt op het intellectueel eigendomsrecht van derden;
 4. de website niet gebruikt om virussen te verspreiden of te laten verspreiden;
 5. de website niet zodanig gebruikt, dat het gebruik ervan voor derden wordt verstoord;
 6. zich onthoudt van het hacken en/of het zich op enige andere wijze van ongeautoriseerde toegang verschaffen tot (en/of manipuleren van) databases van Stageplaza, gegevens van anderen en/of door middel van de website tot andere computers en netwerken gekoppeld aan het internet.

Indien de werkgever handelt in strijd met het bovenstaande, behoudt Stageplaza zich het recht voor de overeenkomst met de werkgever per direct en zonder nadere ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de werkgever de toegang tot de services en de website te blokkeren. Dit recht laat onze eventuele andere rechten van Stageplaza onverlet.

Artikel 11 Elektronisch dataverkeer

 1. Partijen komen overeen dat middels elektronisch dataverkeer tot stand gekomen overeenkomsten tussen partijen bindend zijn en dat middels elektronisch dataverkeer verzonden informatie in een eventuele gerechtelijke procedure dwingende bewijskracht heeft ter zake van de tussen partijen bestaande afspraken, tot op tegenbewijs door de werkgever, die zich erop beroept dat het bewijs niet betrouwbaar is.
 2. Partijen komen overeen dat in geval van een conflict tussen de inhoud, de vorm of het verzend/ontvangsttijdstip van een door de werkgever verzonden elektronisch bericht, of van de door hem via de website ingegeven of achtergelaten informatie en de inhoud, de vorm of het verzend/ontvangsttijdstip van het door Stageplaza ontvangen bericht of van via de website door haar ontvangen informatie, het bericht of de informatie, al dan niet in combinatie met eventuele daarmee samenhangende relevante informatie zoals vastgelegd in de administratie en/of de elektronisch databases van Stageplaza, als dwingend bewijs geldt in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs van de werkgever.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en disclaimer

 1. Indien de werkgever één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt jegens Stageplaza is de werkgever jegens Stageplaza verplicht tot het vergoeden van alle daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende directe en indirecte schade (inclusief bijkomende kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand), zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is.
 2. Deze bepaling laat onverlet het recht van Stageplaza eventuele andere vorderingen tegen de werkgever in te stellen, waaronder de vordering tot nakoming en om andere rechtsmaatregelen te nemen, zoals het inroepen van ontbinding of een recht op opschorting (terzake waarvan eveneens geen nadere ingebrekestelling, noch enige rechterlijke tussenkomst vereist is).
 3. Stageplaza is niet aansprakelijk voor eventuele schade van de werkgever terzake het afzien van een gemaakte match door een student en/of het niet of niet volledig nakomen door een student van een match en/of van gemaakte afspraken tussen de student en de werkgever.
 4. Stageplaza heeft geen verantwoordelijkheid en sluit alle aansprakelijkheid uit ten aanzien van de inhoud, juistheid, rechtmatigheid, volledigheid of tijdigheid van bedrijfsprofielen, stages/afstudeeropdrachten, studentprofielen, CV's, banners, links, of enige andere door studenten of de werkgever of overige wederpartijen van Stageplaza op de website geplaatste of via de website verstrekte informatie, alsmede ten aanzien van de identiteit, kwaliteit en betrouwbaarheid van studenten, werkgevers en derden die zich via de website en/of de services profileren.
 5. Stageplaza is niet aansprakelijk indien misbruik wordt gemaakt van het persoonlijke wachtwoord voor het bijhouden van de eigen gegevens op de websites en voor toegang tot de websites en de services. De werkgever vrijwaart Stageplaza te voor eventuele aansprakelijkstellingen door derden in verband met onrechtmatige toegang tot de website en/of (via de website) tot andere website, met gebruikmaking van toegangsgegevens.
 6. Stageplaza is niet verantwoordelijk voor het aantal sollicitaties dan wel de daarbij horende afhandelingen.
 7. Stageplaza is niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen ten gevolge van een onjuiste selectie van een student door een werkgever, of andersom ten gevolge van een onjuiste selectie van een stage/afstudeeropdracht/werkgever door een student.
 8. Stageplaza is niet gehouden tot het aanleveren van een vervangende student aan een werkgever, indien een student en/of een derde/ zijn/haar taak niet of onvoldoende vervult of zich niet of onvoldoende aan de met de werkgever (en/of de derde) gemaakte afspraken houdt.
 9. Stageplaza is niet aansprakelijk indien zij (al dan niet op grond van onjuiste informatie) besluit om een bedrijfsprofiel en/of een stage/afstudeeropdracht te weigeren of te verwijderen of om deze op "niet beschikbaar" te plaatsen, noch indien Stageplaza de werkgever de toegang blokkeert tot de website op basis van het in deze voorwaarden gestelde omtrent ongeautoriseerd gebruik.
 10. Indien een student een beloning of kostenvergoeding heeft ontvangen van de werkgever, die lager is dan de beloning en/of kostenvergoeding waar hij recht op heeft op grond van een CAO of andere (wettelijke) verplichtingen dan wel gemaakte afspraken, is de werkgever daar bij uitsluiting aansprakelijk voor. Op eerste verzoek van Stageplaza zal de werkgever Stageplaza dienaangaande vrijwaren voor aanspraken van studenten.
 11. De werkgever is aansprakelijk voor alle eventuele schaden en kosten - waaronder fiscale schade en kosten - die Stageplaza lijdt als gevolg van het feit dat de werkgever haar verplichtingen (wettelijke of anderszins) uit hoofde haar werkgeverschap in verband met de stage/afstudeeropdracht door de student niet is nagekomen. Op eerste verzoek van Stageplaza zal de werkgever Stageplaza dienaangaande vrijwaren aanspraken van studenten en/of deren.
 12. Stageplaza besteedt grote zorg aan de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en andere gegevens, op de wijze zoals weergegeven in het privacy statement op onze website en in overeenstemming met geldende Nederlandse privacywetgeving. Voor het onjuist of onrechtmatig gebruik door derden, die gegevens via de website inzien of rechtmatig gegevens van Stageplaza ontvangen, kan Stageplaza niet instaan. Daarvoor sluit Stageplaza haar eventuele aansprakelijkheid geheel uit, voor zover toelaatbaar conform geldende (privacy)wetgeving. De werkgever vrijwaart Stageplaza voor alle kosten en schaden (inclusief claims van derden) terzake van het onjuist of onrechtmatig gebruik van (persoons)gegevens door de werkgever, dan wel door derden die deze gegevens via de werkgever hebben verkregen.
 13. Stageplaza is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van buitengebruikstelling of storing van de website of faciliteiten van een internet provider(s) en/of telecommunicatieaanbieder(s).
 14. Stageplaza is niet aansprakelijk voor het weigeren of niet plaatsen van een banner, bedrijfspresentatie of andere vormen van adverteren via Stageplaza, noch voor het verwijderen of beëindigen van advertenties en andere adverteervormen via de website of services. De wederpartij vrijwaart Stageplaza voor alle schaden en kosten, inclusief claims van derden, op grond van het feit dat via Stageplaza geplaatste, verspreide of geuite advertenties en andere adverteervormen als inbreukmakend, illegaal, onethisch of aanstootgevend kunnen worden aangemerkt.
 15. Bij het uitvoeren van een opdracht voor de werving en selectie van studenten voor een stage/afstudeeropdracht is Stageplaza niet aansprakelijk voor schade die de werkgever of een derde lijdt als gevolg van het feit dat de student niet blijkt te voldoen aan de gestelde eisen, waaronder het niet beschikken over een benodigd diploma of ander bewijs van bevoegdheid.
 16. Mocht op Stageplaza, ondanks de uitsluiting van haar aansprakelijkheid middels dit artikel, toch enige aansprakelijkheid rusten, dan is deze aansprakelijkheid steeds beperkt tot de directe schade die voortvloeit uit het schadegeval, met een maximum van Euro 250,- per schadegeval, of in geval van een opdracht tot werving en selectie van een student voor een stage/afstudeeropdracht, een maximum van 30% van het tarief dat op de betreffende opdracht door Stageplaza gefactureerd kon worden.
 17. Onverminderd enige andere bepaling omtrent tijdige reclamering, vervalt elk eventueel recht op schadevergoeding door Stageplaza, indien de wederpartij van Stageplaza niet binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen drie maanden na het ontstaan van de schade dan wel het bekend worden (of redelijkerwijze bekend kunnen zijn) met de schade ten gevolge van een schadeveroorzakend voorval, een schriftelijke en gemotiveerde klacht terzake heeft ingediend bij Stageplaza, waarbij de bewijslast dat de klacht tijdig is ingediend rust op de wederpartij.
 18. Uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden slechts, voorzover er geen sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Stageplaza en/of haar leidinggevend personeel.

Artikel 13 Facturatie & Betaling

 1. Voor het plaatsen van een vacature middels een doorlopend jaarpakket op de website dan wel het opvragen van contactgegevens bij een losse vacature zoals beschreven in artikel 6.1 is de werkgever een vergoeding verschuldigd aan Stageplaza zoals aangegeven op de website.
 2. Voor de overige services zoals beschreven in deze voorwaarden is de werkgever een tarief verschuldigd zoals weergegeven op de website, dan wel zoals specifiek en uitdrukkelijk overeengekomen met Stageplaza.
 3. De werkgever gaat akkoord met communicatie, facturering en automatische herinneringen per e-mail.
 4. De werkgever is te allen tijde gehouden alle door Stageplaza ingediende facturen zonder verrekening te voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Alle vermelde dan wel overeengekomen tarieven zijn in euro's aangegeven, en zijn steeds exclusief BTW en exclusief eventuele belastingen en/of heffingen (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen).
 6. De verantwoordelijkheid dat de facturatie per e-mail daadwerkelijk bij de werkgever aankomt, ligt bij de werkgever. De werkgever kan zich niet beroepen op niet-ontvangst door mogelijke spam filters en of geen geldig of juist facturatie e-mail adres en-/of andere mogelijke oorzaken voor het niet aankomen van de factuur .
 7. De werkgever heeft altijd zelf inzage in de facturatie op de eigen persoonlijke pagina op de website en kan zodoende dus altijd beschikken over een factuur.
 8. Stageplaza behoudt zich het recht voor tarieven regelmatig te herzien. de verschuldigde bedragen dienen door de werkgever onder vermelding van debiteur- en factuurnummer te worden overgemaakt op:

  NL09DEUT0400248611
  t.n.v. Kriegsmanbeheer B.V.
  Nijverheidsweg 7
  4104 AN Culemborg

 9. Uitsluitend betalingen aan Stageplaza zelf werken bevrijdend. Betalingen door de werkgever van aan Stageplaza verschuldigde bedragen aan studenten of anderen zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen door Stageplaza en de werkgever bij het aangaan van de overeenkomst.

 10. Indien een factuur van Stageplaza niet binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum is betaald, is de werkgever na afloop van die termijn zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is hij een contactuele rente verschuldigd over het openstaande bedrag van één procent per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend.
 11. De in het bezit van Stageplaza zijnde doordruk of kopie van de door Stageplaza verzonden factuur (inclusief een eventueel elektronische kopie van een - al dan niet elektronisch verzonden - factuur) geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
 12. Tenzij anders overeengekomen tussen partijen, dienen reclames omtrent enige factuur binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Stageplaza te zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de werkgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de werkgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting van de werkgever.
 13. Alle kosten van inning bij niet-tijdige betaling, waaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte - door wie ook verleend - komen geheel voor rekening van de werkgever. Deze kosten kunnen, zodra ten gevolge van het verzuim van de werkgever tijdig te betalen rechtsbijstand door Stageplaza is ingeroepen respectievelijk de vordering door Stageplaza ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht bij de werkgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste €250,00.

Artikel 14 Intellectuele Eigendomsrechten

Alle auteursrechten, merkenrechten, handelsnamen, databaserechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten die rusten op software, de website, de diensten van Stageplaza, de informatie op de website (met uitzondering van het eventuele auteursrecht op de inhoud van het bedrijfsprofiel en de vacature(s) van de werkgever, alsmede van logo's, merken en andere informatie afkomstig van de werkgever, weergegeven op de website, waarvoor de werkgever Stageplaza bij deze een voortdurend, niet-exclusief gebruiksrecht verstrekt) komen uitsluitend toe aan Stageplaza en/of haar licentiegevers.

Artikel 15 Strekking voorwaarden

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de overige voorwaarden van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.

Artikel 16 Duur van de overeenkomst, aanpassing

 1. Overeenkomsten met Stageplaza worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen. Opzegging behoort uiterlijk één kalendermaand voor het verstrijken van de overeengekomen looptijd schriftelijk kenbaar te worden gemaakt bij Stageplaza. Eventuele reeds aan Stageplaza verschuldigde en/of door Stageplaza gefactureerde vergoedingen blijven verschuldigd en worden door opzegging direct opeisbaar. Bij beëindiging van de overeenkomst en/ of het niet tijdig betalen van de factuur(en) zal de toegang tot de website via de toegangsgegevens worden opgeheven.
 2. Stageplaza is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de website of via e-mail, minimaal 30 dagen voordat de wijzigingen in werking treden. Indien de werkgever het niet eens is met de wijzigingen, is de werkgever gerechtigd binnen deze 30 dagen dat aan Stageplaza te laten weten (door middel van e-mail of schriftelijk aangetekend), in welk geval de werkgever het recht heeft de overeenkomst met Stageplaza per direct op te zeggen. Eventuele reeds aan Stageplaza verschuldigde en/of door Stageplaza gefactureerde vergoedingen blijven verschuldigd en worden direct opeisbaar.

Artikel 17 Recht en forumkeuze

 1. Overeenkomsten met Stageplaza worden beheerst door het Nederlands recht. Mochten er uit of samenhangend met de overeenkomst met Stageplaza voor het gebruik van de diensten van de website geschillen voortkomen, dan zullen partijen in eerste instantie onderling overleggen alvorens eventueel derden in te schakelen. Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Utrecht.
 2. De werkgever verklaart hierbij bovenstaande te hebben gelezen en begrepen en zodoende akkoord te gaan met alle voorwaarden en het privacy statement.

Artikel 18 Privacyverklaring Kriegsmanbeheer B.V.

Wij begrijpen dat de persoonsgegevens die je aan ons versterkt vertrouwelijk zijn en zullen hierbij onze verantwoordelijkheid nemen deze te beschermen en hier naar behoren mee om te gaan. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Kriegsmanbeheer B.V. (hierna te noemen “Kriegsmanbeheer”), omgaat met de informatie die je aan ons verstrekt, hoe deze informatie wordt verzamelt, waarvoor het wordt gebruikt, aan wie je gegevens worden verstrekt, en wat je opties zijn.

1. Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websites en diensten van Kriegsmanbeheer, door onze website te bezoeken of gebruik te maken van onze diensten ga je akkoord met deze privacyverklaring.

Er is één uitzondering: op onze websites staan verschillende links naar andere websites. Het grootste gedeelte van deze websites vallen niet onder Kriegsmanbeheer en ook deze privacyverklaring geldt daar dus niet voor. Houd er altijd rekening mee wanneer je een van onze websites verlaat er een nieuwe privacyverklaring van toepassing is die geen betrekking heeft op Kriegsmanbeheer.

2. Wie is Kriegsmanbeheer B.V.?

Kriegsmanbeheer levert diensten die kandidaten helpen tijdens hun studie en carrière en die bedrijven helpen aan personeel.

Kriegsmanbeheer B.V. handelt onder de namen: Stageplaza, Bijbaanplaza, Startersplaza, Globalplacement en Europlacement. Dit gebeurt vanaf ons kantoor aan de Nijverheidsweg 7, 4104 AN in Culemborg. Onder Kriegsmanbeheer vallen de volgende websites:

https://stageplaza.nl/
https://startersplaza.nl/
https://bijbaanplaza.nl
http://globalplacement.com/nl
http://www.europlacement.com/

Kriegsmanbeheer B.V. is ook verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals we deze beschrijven in dit privacybeleid. Als je ons wilt bereiken, dan kun je altijd mailen naar info@stageplaza.nl of bellen via 0800 44 55 660.

3. Welke gegevens en informatie verzamelt en verwerkt Kriegsmanbeheer?

Verzameling van kandidaatgegevens

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten dien je een account aan te maken. Tijdens het inschrijfproces voor kandidaten verzamelt Kriegsmanbeheer een aantal gegevens, deze gegevens zijn als volgt:

 • Gegevens die je door middel van inschrijven aan ons verstrekt:
  • NAW gegevens: e-mailadres, voor-/ achternaam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, adres en woonplaats;
  • Opleidingsgegevens: opleidingsniveau, opleiding, school, schoollocatie, opleidingsjaar, aanvang opleiding, verwachtte afstudeerdatum;
  • Stagegegevens: stagesoort, aanvang stage, stageduur en het aantal dagen stage per week.
 • Gegevens die optioneel aan ons verstrekt kunnen worden die wij in ons systeem bewaren:
  • Cv gegevens: een profielfoto, stage- en werkervaring, vooropleidingen, vaardigheden, talen, nevenactiviteiten en je cv.
 • Gegevens die we automatisch verzamelen via ons systeem:
  • met welke vacatures je profiel overeenkomt;
  • op welke vacatures je solliciteert;
  • welke uitnodigingen van bedrijven je accepteert of afwijst;
  • welke zoekopdrachten je uitvoert;
  • gegevens die worden verzameld via het gebruik van cookies op onze websites;
  • transcripties van chatsessies via een derde partij tawk.to;
  • je telefoonnummer en opgenomen gesprekken.
 • Gegevens die we handmatig verzamelen:
  • details over interactie met onze klantenservice, zoals tijdstip, datum de reden van contact en wat er besproken is.  

Verzameling van bedrijfsgegevens

 • Gegevens die je door middel van inschrijven aan ons verstrekt:
  • NAW gegevens: e-mailadres, aanhef, voor-/ achternaam, functie binnen het bedrijf, telefoonnummer, adres.
 • Gegevens die we automatisch verzamelen via ons systeem:
  • met welke studentprofielen de geplaatste vacature overeenkomt;
  • welke studenten uitgenodigd worden;
  • welke studenten geaccepteerd of afgewezen worden;
  • welke zoekopdrachten op onze websites worden uitgevoerd;
  • gegevens die worden verzameld via het gebruik van cookies op onze websites;
  • transcripties van chatsessies via een derde partij tawk.to;
  • je telefoonnummer en opgenomen gesprekken.
 • Gegevens die we handmatig verzamelen:
  • details over de interactie met onze accountmanagers zoals het tijdstip, de datum, reden van het contact en wat er besproken is.

Gebruikers-ID

Als je ingeschreven bent op één van de websites van Kriegsmanbeheer koppelt ons systeem een gebruikers-ID aan jouw account, dit doen we zodat onze accountmanagers je gemakkelijk kunnen ondersteunen bij eventuele vragen.

4. Voor welke doelen verwerken jullie deze gegevens?

De reden dat wij bovenstaande gegevens bewaren is om je beter te kunnen voorzien van onze diensten. Wij bewaren de eerder genoemde gegevens om:

 • een koppeling te kunnen maken tussen kandidaat en vacature;
 • mails te kunnen sturen met gepersonaliseerde aanbevelingen, vacatures of kandidaten;
 • (wanneer gewenst) digitale nieuwsbrieven te kunnen sturen;
 • onze medewerkers toegang te geven tot jouw gegevens om ondersteuning te kunnen bieden wanneer dit nodig is;
 • onze doelgroep te analyseren en onze service te verbeteren.

5. Wat zijn de juridische gronden voor het gebruik van mijn gegevens?

Wij verwerken jouw gegevens op basis van de volgende juridische gronden:

 • op basis van jouw toestemming (je ook te allen tijde weer kunt intrekken)
 • uit noodzaak voor de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst
 • vanuit gerechtvaardigd belang van Kriegsmanbeheer of een derde

Als je vragen hebt over de verwerkingen op basis van deze grondslag of gebruik wilt maken van je recht van verzet dan kun je ons altijd mailen op info@stageplaza.nl.

6. Wat is het cookiebeleid van Kriegsmanbeheer?

Zoals bijna alle andere websites maken de website van Kriegsmanbeheer ook gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer of mobiel apparaat worden opgeslagen wanneer je gebruik maakt van onze websites. De cookies waar onze websites gebruik van maken zijn in vier categorieën te onderscheiden: functionele cookies, analytische cookies en tracking cookies. Tracking cookies schakelen wij pas in zodra je akkoord bent gegaan met ons cookiebeleid. In ons cookiebeleid vind je meer informatie over cookies de cookies die wij gebruiken.

Verwijderen cookies

Mocht je van gedachte veranderen en de geaccepteerde cookies weer willen verwijderen dan kan dit altijd door je browserinstellingen aan te passen. Houd er echter wel rekening mee dat de mogelijkheid bestaat dat je niet volledig gebruik kunt maken van onze dienstverlening wanneer je het downloaden van cookies blokkeert.

7. Welke derden hebben toegang tot mijn gegevens?

Voor bepaalde doeleinden delen we je gegevens met derden. Zo worden je geanonimiseerde cv-profiel gepubliceerd op onze website, zodat kandidaten en werkgevers elkaar kunnen vinden. Daarnaast tonen we je gegevens aan derden die behoren bij het klantenbestand van Kriegsmanbeheer, bijvoorbeeld wanneer kandidaten en werkgevers met elkaar in contact willen treden naar aanleiding van een sollicitatie.

Daarnaast heeft Kriegsmanbeheer samenwerkingen met derden die ons ondersteunen bij leveren van onze diensten. Met de volgende partijen heeft Kriegsmanbeheer een samenwerking:

 • ScriptieMaster

De gegevens die wij ontvangen en opslaan gebruiken we enkel voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn beschreven. Wanneer deze gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt zal dit alleen gebeuren op het moment dat je hier voorafgaand persoonlijk toestemming voor hebt gegeven.

Aanvullende persoonsgegevens

Zowel studenten als bedrijven kunnen optioneel hun profiel afronden met gegevens die eerder genoemd worden in deze privacyverklaring (zie verzameling studentgegevens en verzameling bedrijfsgegevens). Door deze gegevens aan ons te verstrekken geef je Kriegsmanbeheer toestemming dit te tonen aan geïnteresseerden. Deze gegevens kan je te allen tijde wijzigen of verwijderen.

8. Hoe beveiligen jullie mijn gegevens?

Wij zullen te allen tijde ons best doen om je persoonsgegevens te beschermen. Zo nemen wij technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Daarnaast maken onze website gebruik van een versleutelde verbinding (HTTPS) wanneer jouw computer of mobiel apparaat communiceert met onze servers. Toch willen we benadrukken dat wij de veiligheid nooit voor 100% kunnen garanderen, hier kan Kriegsmanbeheer dan ook niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor worden gesteld.

9. Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig. Als je een vraag hebt over de precieze bewaartermijn van bepaalde soorten gegevens, stuur dan gerust een mail naar info@stageplaza.nl.

10. Hoe gaan jullie om met de gegevens van minderjarigen?

Het kan voorkomen dat je al stage moet lopen wanneer je nog geen 16 jaar bent. Wanneer je jonger bent dan 16 jaar heb je wettelijk toestemming nodig van je ouders/voogd. Op het moment dat je je geboortedatum invoert in ons systeem waaruit blijkt dat je jonger bent dan 16 jaar, mag de inschrijving enkel worden voortgezet onder het toezicht en de goedkeuring van je ouders/voogd.

11. Hoe kan ik mijn gegevens inzien, wijzigingen, verbeteren of verwijderen?

Wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening blijf je de baas over je eigen gegevens. Je kunt op elk moment inloggen op je account om je gegevens in te zien, te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast kun je door in te loggen en naar je instellingen te gaan het type mails dat je van ons ontvangt wijzigen.

Je kunt ook op elk moment om inzage vragen in de informatie die we van jou hebben opgeslagen en gebruiken. Je kunt dit verzoek indienen via info@stageplaza.nl. Als je een verzoek indient of je recht van verzet uitoefent vragen we je om dit verzoek in te dienen via het mailadres waarmee je je hebt ingeschreven en een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Zo weten we zeker dat jij het bent en voorkomen we dat iemand anders er met je gegevens vandoor gaat. We adviseren je wel om je BSN-nummer en je pasfoto onherkenbaar te maken.

Indien je nog vragen hebt over ons privacybeleid mag je ons altijd mailen op info@stageplaza.nl. Ben je niet tevreden met de manier waarop we jouw privacyverzoek hebben afgehandeld? Dan kun je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Ja, ons privacybeleid kan wijzigen. Om iedereen zo goed mogelijk te voorzien van onze diensten blijft Kriegsmanbeheer vernieuwen, met als gevolg dat we ons privacybeleid hier op moeten aanpassen. Daarnaast kan het zijn dat er nieuwe wet- of regelgeving komt waardoor we ons privacybeleid moeten aanpassen. Wanneer we ons privacybeleid aanpassen zullen we je daar ook over op de hoogte stellen per mail. Onderaan deze privacyverklaring is te zien wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.

Wanneer je vragen hebt over deze privacy verklaring neem dan contact op door een e-mail te sturen naar info@stageplaza.nl of te bellen naar 0800 44 55 660.

Laatst gewijzigd op: 25 Mei 2018 14:33